Informace o zpracování osobních údajů

Obchodní společnost Pingl s.r.o., IČO: 078 94 121 se sídlem Soudná 74, 506 01 Jičín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43372 (dále jen „Pingl s.r.o.“) zpracovává osobní údaje svých klientů v souladu s pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“).

I. Správce osobních údajů a kontakty na správce

Správcem osobních údajů klienta je Pingl s.r.o., sídlo: Soudná 74, Jičín, 506 01, IČO: 07894121,

Kontaktní údaje správce:

e-mail: info@pingl.app,
telefon: +420 731 749 819,
web: poznej.pingl.app


II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje klienta jakožto subjektu údajů získáváme primárně těmito cestami:

 1. Při registraci a vytvoření uživatelského účtu
  Vytvořením účtu jsou s námi sdíleny údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo.
  Klienti také mohou vytvořit účet skrze sociální sítě, ty s námi mohou sdílet osobní údaje klienta jako je profilová fotografie a datum narození, jméno a příjmení, případně uživatelské jméno a v případě přihlášení přes Facebook i klientovo identifikační číslo Facebook.
 2. Při objednání jídel a nápojů prostřednictvím služeb Pingl
  Po vytváření objednávky jsou nám známy identifikační údaje klienta, historie objednávek klienta, zejména čas, obsah a provozovna, kde byla objednávka realizována. Údaje o platebních kartách zpracovává platební brána ČSOB (https://platebnibrana.csob.cz). Klient může volitelně uložit svou platební kartu, v tom případě s námi sdílí část jejího čísla a datum platnosti. Její plné údaje tedy nejsou v našich službách uloženy.
 3. Při využívání našich služeb
  Klient s námi sdílí analytické informace o využívání webových stránek a sociálních sítí Pingl s.r.o., tj. zejména údaje o počtu návštěv jednotlivých stránek, stráveném času na jednotlivých stránkách, údaje o místě, ze kterého klient na stránky přistoupil, zahrnující síťovou (IP) adresu počítače apod.
  Pokud klient povolí, zpracováváme i další údaje o využívání našich služeb, a to včetně informací o poloze klienta.
 4. Při komunikaci se službami Pingl
  Osobní údaje klientů také získáváme, když s námi klient komunikuje. Může se jednat komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu, chatu nebo kontaktního formuláře na našich webových stránkách či klasickou poštou nebo komunikaci prostřednictvím sociálních sítí (jedná se především o klientovo jméno a příjmení, uživatelské jméno a kontaktní údaje).

III. Důvod a účel zpracování osobních údajů klienta

Osobní údaje klienta zpracováváme:

 1. na základě souhlasu klienta pro účely nabízení služeb v oblasti zprostředkování přípravy a prodeje pokrmů a nápojů, zasílání informačních materiálů a podávání marketingových sdělení, podávání informací o akcích a nabídkách pro oblast zprostředkování obchodu a prodeje služeb, předávání osobních údajů třetím osobám, a to našim spolupracovníkům správce, kteří vykonávají činnost na základě smlouvy uzavřené v oblasti zprostředkování hostinské činnosti a další výroby, obchodu a služeb
 2. pro účely plnění povinností stanovených zákonem
 3. pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a Pingl s.r.o. – pokud má klient zájem o poskytnutí služeb ze strany Pingl s.r.o., potřebuje k tomu Pingl s.r.o. jeho osobní údaje; poskytnutí osobních údajů klientem je dobrovolné, klient není povinen své osobní údaje poskytnout, musí však mít na paměti, že Pingl s.r.o. bez nich nemůže své služby klientovi poskytnout v plném rozsahu
 4. na základě oprávněného zájmu Pingl s.r.o. – především pro účely ochrany a obhajoby právních nároků Pingls.r.o.

Subjekty, kterým poskytujeme osobní údaje klienta:

Příjemci osobních údajů subjektu údajů mohou být spolupracovníci Pingl s.r.o., kteří pro něj vykonávají činnost na základě smlouvy uzavřené se správcem, a to zejména zprostředkovatelé přípravy a prodeje pokrmů a nápojů.

IV. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klienta poskytnuté na základě souhlasu klienta budou zpracovávány na dobu 10 let, nebo dokud nebude souhlas s jejich zpracováním udělený ze strany klienta odvolán. Souhlas je možno odvolat zde. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před jeho odvoláním.

Osobní údaje klienta zpracovávané z jiných důvodů než na základě souhlasu klienta Pingl s.r.o. zpracovává po dobu, po kterou klientovi poskytuje služby nebo po dobu trvání smlouvy a dále pak po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, které upravují zejména vedení účetnictví, archivační povinnosti, daňové povinnosti apod. a dále po dobu běhu promlčecích lhůt.

V. Způsob zpracování osobních údajů

Klient zadá své osobní údaje do webových stránek společnosti Pingl.app, tyto údaje jsou uloženy a použity v následné komunikaci s klientem.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně, mohou být předány třetím stranám, a to v nezbytných případech, abychom zajistili plnění našich obchodních závazků. Partneři, se kterými spolupracujeme, garantují stejné principy a zásady ochrany osobních údajů jako naše společnost. Spolupracujeme s těmito zpracovateli:

VI. Bezpečnost informací

Za účelem ochrany osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, uplatňujeme administrativní, organizační, technická a fyzická opatření. Mezi tato opatření patří mj. kódování, pseudonymizace, bezpečnostní zařízení a systémy přístupových práv. Účelem našich bezpečnostních kontrol je zachovat odpovídající úroveň důvěrnosti dat, jejich integrity, dostupnosti, odolnosti a schopnosti obnovit je.

VII. Práva klienta

Klient má právo:

 1. kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat,
 2. požadovat od správce přístup k osobním údajům, tj. požadovat informace o tom, zda a za jakým účelem jsou jeho osobní údaje zpracovávány,
 3. na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,
 4. požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů,
 5. požadovat výmaz osobních údajů - tzv. „právo být zapomenut“, toto právo má subjekt údajů v případech, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, subjekt údajů odvolal souhlas s jejich zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod zpracování, subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, je to třeba ke splnění právní povinnosti,
 6. na omezení zpracování osobních údajů, toto právo má subjekt údajů, pokud popírá přesnost osobních údajů, zpracování osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů, správce již osobní údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování,
 7. na přenositelnost osobních údajů k jinému správci ve strukturované podobě a v běžně čitelném formátu k jinému subjektu,
 8. vznést kdykoli u Pingl s.r.o. námitku proti zpracovávání osobních údajů, pokud Pingl  s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu se zákonem nebo s ochranou soukromého a osobního života klienta; v takovém případě již nebudou osobní údaje subjektu údajů dále zpracovávány,
 9. podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedená práva může klient uplatnit e-mailem na adrese Pingl s.r.o. info@pingl.app nebo písemně na adrese Soudná 74, Jičín, 506 01.

Poslední aktualizace dne: 18.9.2019